Province Financial Unit Offices Export to Excel

क्र. स. प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय लेखा नियन्त्रक टेलिफोन मोबाइल इमेल फोटो
1 पश्चिम रुकुम श्री यामबहादुर पुन 9844912925 rukum.pfuo59@gmail.com img
2 सल्यान श्री जयप्रसाद पाण्डे 088520076 9864344355 salyan.pfuo60@gmail.com img
3 डोल्पा श्री कमलबहादुर रोकाया 087550173 9858027678 dolpa.pfuo61@gmail.com img
4 जुम्ला श्री धनप्रसाद शर्मा 087520322 9858322345 jumla.pfuo62@gmail.com img
5 मुगु श्री ज्ञानबहादुर वली 087460309 9858322517 mugu.pfuo63@gmail.com img
6 हुम्ला श्री रामदत्त पाण्डे 9858320207 humla.pfuo64@gmail.com img
7 कालिकोट श्री रामदत्त देबकोटा 087440382 9858322536 kalikot.pfuo65@gmail.com img
8 जाजरकोट श्री नरदल बुढा 089430265 9848208087 jajarkot.pfuo66@gmaol.com img
9 दैलेख श्री हरिबहादुर थापा 089590011 9841504014 dailekh.pfuo67@gmail.com img