परिचय

कर्णाली प्रदेश सरकारको संचित कोष संचालन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विरेन्द्रनगर सुर्खेतले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका कार्यालयमा आर्थिक प्रशासन सँचालनसम्बन्धी व्यवस्था  गर्ने तथा यस सम्बन्धी आवश्यक निर्देशन दिने कार्य गर्दछ ।

यस कार्यालयअन्तर्गत नौ वटा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु रहेका छन्। इकाई कार्यालयहरुले जिल्लामा रहेका प्रदेश कार्यालयहरुको निकासा तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणमार्फत आर्थिक प्रशासन कार्यको सँचालन गर्दछन्। प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा रहेका स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको अनुदानको एकीकृत विवरण तयार गरी यस कार्यालयलाई प्रतिवेदन दिने कार्यसमेत गर्दछन्।

प्रदेश सरकारको लेखा व्यवस्था र खर्च प्रणाली व्यवस्थित गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले खर्च लेखाँकन र बजेट निकासाका लागि विद्युतीय प्रणाली विकास गरी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरेको छ। सरकारी कारोबार निर्देशिका अनुसार प्रदेश सरकारको आफ्नै राजस्व खाता रहेको छ । यस कार्यालयले प्रदेश सरकारको सँचित कोष...

थप पढ्नुहोस्

News, Notices & Reports Section